Virtual Technologies Laboratory Staff

 

 

 

 

 Ludmila G. Alsynbaeva

 Laboratory Chief

 8(4012) 595595 (9470)

 LAlsynbaeva@kantiana.ru

 

 

 

 

 

 

 

Tatyana V. Mahneva

Leading Researcher

8(4012) 595595 (9472)

TMakhneva@kantiana.ru

 

 

 

 

 

 

Farida K. Kolpashchikova

Senior Researcher

8(4012) 595595 (9471)

Fkolpashchikova@kantiana.ru

 

 

 

 

 

 

Vasilyj V. Savelenko

Researcher

8(4012) 595595 (9473)

VSavelenko@kantiana.ru